Sopimusehdot

SOPIMUSEHDOT

Sopimusehdot

Vauhtifarmi Oy noudattaa kuluttaja-asiamiehen suosituksia sopimusehdoiksi soveltuvin osin elämystapahtumien järjestämisessä. Vauhtifarmilla on kolmannen osapuolen vastuuvakuutus joka korvaa toiminnassa tapahtuneet vahingot. Asiakkailla tulee kuitenkin olla voimassa oleva oma vakuutus tapaturmien varalle.

1 § . Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan elämystapahtumaa koskevaan sopimukseen, kun yrittäjä tarjoaa yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle elämyspalveluja. Ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin kun elämyspalveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille.

2 § . Määritelmä

Elämyspalvelulla + kokouspalveluilla tarkoitetaan näissä ehdoissa Vauhtifarmin järjestämiä yksityisten ja yritysten tapahtumia sekä ruokailua, pito-, juhla- ja kokousjärjestelyä, ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuden järjestämistä, kuten mm. army-rata, jousiammunta, länneneammunta, vaijeriliuku, itsepuolustuskurssit, karting, lennätykset, erilaiset kilpailut ja tiimityöt sekä vaihtuvat aktiviteetit, ratsastus-, kanootti- ja metsäretket, paintball-pelitapahtumat ja erilaiset koulutukset ja vastaavat sekä palveluihin liittyvää ohjausta, opastusta ja koulutusta tai erikseen asiakkaan kanssa sovittua lajia.

3 § . Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun osapuolet ovat sopineet tapahtuman järjestämisestä joko tarjouksen hyväksymisen tai muun sopimuksen perusteella esim. Sähköpostitse.

4 § . Maksuehdot

Varausmaksu suoritetaan 7 vrk kuluessa laskun päiväyksestä. Varausmaksu on vähintään puolet tapahtuman kokonaissummasta, joka on sovittu erikseen tarjouksen yhteydessä. (sähköpostilla tehty hyväksyntä ja kirjeenvaihto riittää). Varausmaksua emme palauta, sillä tapahtumat vaativat isoja rahallisia valmisteluita. Varausmaksu on kuitenkin neuvoteltavissa elämys- ja kokouspaketin suuruuden perusteella. Loppusumma maksetaan viimeistään laskuun määriteltynä eräpäivänä, kuitenkin viimeistään 1,5 kk ennen tapahtumaa.

Mikäli kyseisen tapahtumapäivän alkuun on alle 1,5 kk, kokonaissumma maksetaan 7 vrk kuluessa laskun päiväyksestä. Viime tipan varaukset (alle 3vkoa ennen tilaisuutta) maksetaan kokonaisuudessaan laskun saapumispäivänä ja asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys suoritetusta maksusta.

Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.

Yrittäjä voi erikseen hyväksyä suosituksia lievemmät maksuehdot. Tällöin maksuehdoista tulee selkeästi ilmoittaa myös asiakkaalle. Lievemmät maksuehdot eivät poista asiakkaan maksuvelvollisuutta peruutustapauksissa.

5 § . Asiakkaan oikeus purkaa sopimus

Mikäli asiakas (kuluttaja-asiakas, ei yritysasiakas) äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu summa. (Vauhtifarmi Oy laskuttaa 10% vaivan palkkana kyseisen hlön kokonaissummasta) Jos kyseessä on yritys joka peruu tapahtuman ilman force majoure -syytä, niin pidätämme varausmaksun.

Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava lääkärintodistuksella ja se koskee vain tätä yhtä hlöä, joka sairastuu.

6 § . Yrittäjän (Vauhtifarmi Oy) oikeus purkaa sopimus

Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

Kuitenkin niin että esim. Luonnonolosuhteiden ollessa esteenä peruutukselle yrittäjä sitoutuu tarjoamaan vaihtoehtoista elämystä tilalle tai mahdollisena lahjakorttina kyseisen palvelun.

Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

7 § . Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.

8 § . Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siitä välittömästä vahingosta, jonka yrittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, edellyttäen että virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai hänen apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.

Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai luonnonolosuhteiden johdosta tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää huolellisesti menetellenkään. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ohjeita ja määräyksiä ja hän on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät voimassaolevat asiakirjat, kuten kuvallinen henkilökortti, vakuutusturva, jonka hän katsoo tarvitsevansa.

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen vaikka tarjoukseen sidottu osallistujamäärä ei täyttyisi.

9 § . Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle normaalisti viimeistään kahden viikon kuluttua palvelun käytön päättymisestä.

Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia käsitellään kuluttajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Yrityskohtainen informaatio Vauhtifarmi Oy

1§ Vauhtifarmi Oy:n järjestämissä tapahtumissa asiakaalla on oltava oma vakuutus. Vastuuvakuutuksemme (Vauhtifarmin työntekijöiden osalta) kattaa sellaiset tilanteet, joissa asiakasta on selkeästi laiminlyöty jättämällä kertomatta esim. Turvallisuusseikoista.

3§ Vauhtifarmi Oy:n henkilökunnalla on oikeus poistaa osallistuja tapahtuma-alueelta, mikäli osallistuja ei noudata varomääräyksiä tai henkilökunnan ohjeita. Ääritapauksessa voidaan koko ohjelmanumero tai tapahtuma perua, mikäli osallistujien fyysinen tai henkinen kunto ja käyttäytyminen antavat siihen aihetta.

4§ Kirjalliset reklamaatiot tulee osoittaa suoraan Vauhtifarmi Oy:n yhteyshenkilölle: Anne Sahlström (info@vauhtifarmi.fi)

Vauhtifarmi kuvaa videolle ja valokuvina osan keikoista, joita saatetaan käyttää promomateriaaaleissa. Jos ette halua olla mukana, niin ilmoittakaa siitä erikseen tai pyytäkää poistamaan kuva sen jälkeen jos havaitsette sen materiaaleissa, joissa ette halua sen näkyvän. Kiitos yhteistyöstä!

Vauhtifarmi Oy on järjestänyt elämystapahtumia vuodesta 2006 ja tähän mennessä ei ole sattunut yhtään vakavaa tilannetta, jossa olisi tarvittu pelastusviranomaisten tai ambulanssihenkilökunnan apua.

Mikäli osallistut ohjelmaamme on tärkeää kuunnella ohjaajien neuvoja ja käyttää maalaisjärkeä.

Vauhdikkain yhteistyöterveisin,

Vauhtifarmi Oy